Samen maken we Borgerhout

Groen ondersteunt initiatieven van bewoners. Er is een veelvoud van initiatieven in Borgerhout: straatcomités, jeugdverenigingen, sportclubs, initiatieven rond samentuinen, etc. Groen wil het bestaande eenvoudige en transparante subsidiereglement verder verfijnen. Borgerhout helpt initiatiefnemers van jeugdverenigingen, sportclubs, cultuur en straatgroepen met één en hetzelfde subsidiereglement. Mensen moeten absoluut hun ding kunnen doen, sporten of bewegen, cultuur beleven, en zo meer. Groen wil dat Borgerhout dit verder ondersteunt.

Er zijn initiatieven met en voor kinderen en jongeren. De vraag is evenwel nog groter. Voor mensen in armoede is deelnemen niet eenvoudig. Er zijn niet enkel financiële drempels. We zijn een enorm divers district. Iedereen moet kunnen deelnemen. Initiatieven die openstaan voor kinderen en jongeren, voor mensen in armoede of mensen met een beperking, initiatieven die divers zijn en duurzaam bezig zijn, krijgen meer. Groen wil het bestaande subsidiereglement blijven inzetten als beleidsinstrument om aandacht te vragen voor diversiteit, kinderen en jongeren, duurzaamheid en kansarmoede. 

Het district is het bestuursniveau dat het dichtst bij de burger staat. Borgerhout heeft de afgelopen jaren geëxperimenteerd met nieuwe vormen van participatie zoals het wijkbudget en de wijkraad, met wisselend succes. De mate waarin de burger mee de stad kan maken, hangt nog te veel af van de goodwill of de onwil van de ambtenaren van de stad die de burgers ruimte geven om mee te denken. Groen Borgerhout wil meer ambitie. Bewoners moeten hun wijk mee kunnen maken. Burgers bezitten veel knowhow die bijdraagt tot nieuwe projecten op kleine en op grote schaal. Groen wil ook in Borgerhout de basis leggen voor nieuwe kaders voor participatieve processen. Beleid krijgt vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid een breed draagvlak en ideeën van onderuit kunnen veel sneller opgepikt worden.

Wat zijn onze voorstellen op districtsniveau?

 • We brengen opnieuw een verenigingengids uit, online en op papier
 • We zorgen ervoor dat de aanvraag van projecttoelagen en verenigingstoelagen nog eenvoudiger en transparanter wordt
 • De adviesraden en de wijkraden worden herbekeken en versterkt
 • In 2019 maken we een meerjarenbegroting (2020-2025) op samen met de Borgerhoutenaren. We voeren het systeem van burgerbegroting in, naar het voorbeeld van het district Antwerpen.
 • We zetten specifiek in op het aanbod aan ontmoetingsruimte voor kleinschalige initiatieven, voor 10 of 15 mensen. We willen de drempel zo laag mogelijk maken voor opstartende verenigingen.

Wat zijn onze voorstellen op district- en stadsniveau?

 • Samenwerking met scholen wordt uitgebreid. Scholen worden begeleid zodat ze hun sportzaal, speelplaats en refter kunnen openstellen voor de buurt.
 • De eerste 15 gerenoveerde centers zullen worden verhuurd als winkel of atelier. Er moeten minsten 10 centers worden gerenoveerd die worden ingevuld door een niet-commerciële organisatie o.m. voor kunstenaars.
 • In elke wijk bouwen we een buurthuis uit, een ontmoetingsplek met vergader- en atelierruimte waar je op een vast tijdstip in de week ook terecht kan met al je vragen voor stad of district. Dat kan best in bestaande infrastructuur, zoals een dienstencentrum of een school. Mensen kunnen er terecht voor tekenles, om naar het voetbal te kijken, voor fietsherstelling of voor een buurtmaaltijd. We bouwen de buurtfunctie van ’t Werkhuys, Zermatt en Shelter verder uit, en bouwen buurthuizen uit in de wijken in nieuw-Borgerhout.
 • Per wijk groeperen we de buurtbewoners die een plan uitwerken over wat er nodig is om iedereen te betrekken, over wat er nodig is in de buurt, ook qua infrastructuur, en wie de zaak gaat trekken. We werken naar 'wijkcommons' waar buurtbewoners, stadsambtenaren en het middenveld met mekaar samenwerken. Via burgerbegrotingen en andere nieuwe democratische sturingsmethodieken (als burgerpanels) krijgen de wijkcommons (ook financiële) zeggenschap over hun wijk.
 • We versterken het Stedelijk Wijkoverleg, dat opnieuw los van Districts- en Loketwerking en autonoom een participatiebeleid uitstippelt. Om iedereen te bereiken, hanteren we diverse werkvormen: vergaderingen overdag, wandelingen in de wijk zelf, maquettes op een plein, bij een organisatie, in een school; we werken samen met het middenveld om bepaalde groepen te bereiken; we bevragen ook expliciet kinderen en jongeren.
 • Borgerhout zet in op digitale democratie. De stad kiest voor open source toepassingen. De Borgerhoutenaren kunnen direct communiceren met hun stad via een nieuw communicatieplatform. Daar kunnen ze niet enkel klachten indienen of problemen signaleren, maar ook eigen beleidsvoorstellen of initiatieven voorleggen. Ook mensen die niet thuis zijn op het net moeten gehoord worden.
 • Burgers kunnen agendapunten indienen en spreekrechtkrijgen op de districtsraden en in commissies. De raad organiseert hoorzittingen en open raadscommissies waar burgers mee beraadslagen (het model van de Nederlandse stad Almere). Uiteindelijk beslissen de raadsleden, maar in volle openheid, nadat alle meningen gehoord zijn.
 • Elke districtsschepen krijgt bovenop zijn/haar bevoegdheden, ook de bevoegdheid over een wijk. Hij/zij fungeert als aanspreekpunt en volgt op wat er in de wijk gebeurt.
 • Groen wil in Borgerhout een complementair muntsysteem op poten te zetten, een alternatieve munt waarmee burgers en district lokaal sociaal kapitaal en ondernemerschap stimuleren. 
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren