04 feb 2022

Districtsraad januari 2022

Borgerhout steunt kunstenaars in Borgerhout / Thanh Beels

Cultuur is essentieel. Afgelopen maanden was een dansvoorstelling meepikken of wegdromen tijdens een theatervoorstelling niet vanzelfsprekend als toeschouwer. Maar voor zij die op de planken staan zijn het nog steeds onzekere tijden. “Kan mijn voorstelling gespeeld worden? Gaat mijn publiek de weg naar de zalen terugvinden?” Twijfel die mentaal en financieel weerslag kan hebben. 

Twee vragen:

 • Hebben we een zicht op het aantal professionele kunstenaars/artiesten Borgerhout rijk is?
 • Welke acties werden er ondernomen vanuit het district om individuele artiesten te ondersteunen of een push in de rug te geven tijdens deze moeilijke periode? En welke vorm van steun kan nog worden gegeven zodat ze verder vol passie hun creaties op ons kunnen loslaten en zodat hun beroep ook brood op de plank brengt.

 

PFOS in Borgerhout / Leen Coene

Na berichtgeving over hoge PFAS-waarden, gemeten bij een inwoner van Borgerhout zijn we bezorgd over de volksgezondheid in ons district. Daarom vroeg ik aan het districtscollege

 • om experten de impact van de vervuiling voor Borgerhout te laten toelichten op een raadscommissie en
 • om aan te dringen bij het stadsbestuur om systematisch de PFAS/PFOS-waarden bij inwoners van Borgerhout te meten en 3M te verplichten de nodige maatregelen te nemen om de gronden ter plekke te saneren

Motie werd unaniem goedgekeurd

 

Gezondheidskiosk / Luc Moerkerke

Sinds begin 2021 ontplooit het Lokaal gezondheidsoverleg Antwerpen (LOGO) en de Universiteit Antwerpen een uniek gezondheidsproject op het Teloplein in Borgerhout: De Gezondheidskiosk. Ze werken hiervoor samen met een tiental partners uit de buurt en diensten van de stad. Met het project bereiken ze op een zo laagdrempelig mogelijke manier buurtbewoners, inclusief de meest kwetsbare, om aan preventieve gezondheidszorg te doen. Het belang van gezondheidspreventie wordt nog al te vaak onderschat, zoals de recente oproep van tientallen gezondheidswerkers en experts met het preventieplatform (https://www.preventieplatform.org/) recent nog duidelijk maakte. De Gezondheidskiosk is een unieke manier om outreachend te werken en is er, ondanks de coronapandemie en jojoënde maatregelen, in 2021 in geslaagd om een vaste waarde in de buurt te worden. De kiosk zelf wordt ook steeds vaker gebruikt door andere samenlevingsversterkende organisaties uit de buurt, zoals de intermutualistische Community Health Workers en SAAMO, die het gebruiken als uitvalsbasis. Op deze manier vormt de kiosk en de werking errond een belangrijke spil om verschillende organisaties uit de buurt op elkaar te laten te laten inspelen, elkaar te laten versterken en meer buurtbewoners te kunnen bereiken.

Het project kon tot nu toe worden gerealiseerd dankzij de projectondersteuning van de Universiteit Antwerpen en de Koning Boudewijnstichting. Het District Borgerhout helpt met logistieke ondersteuning en voorziet werkingsmiddelen. Maar de projecten lopen af en de toekomst van het project wordt daardoor onzeker. Net nu steeds meer buurtbewoners hun weg beginnen kennen naar de kiosk, dreigt ze te moeten stoppen vanaf de zomer 2022. De grote gezondheidsnoden en sociale noden die in de buurt aanwezig zijn, zijn echter nog lang niet opgelost. 

Om een deel van deze noden te lenigen, bestaat er nu de kans om dit project langdurig te ondersteunen. We willen de hogere overheden oproepen om te leren uit pilootprojecten als deze en ze de kans te geven om langdurig hun werking te ontplooien en zo te bouwen aan een gezondere bevolking. Daarom neemt de Districtsraad van Borgerhout volgende motie aan:

 • Art. 1: De Districtsraad van Borgerhout vraagt aan het college van Burgemeester en Schepenen van de Stad Antwerpen om de werking van de Gezondheidskiosk op structurele wijze te ondersteunen en te leren uit de werking zodat deze, bijvoorbeeld, ook op andere plaatsen in de stad kan worden ontplooid.
 • Art. 2: De Districtsraad van Borgerhout vraagt aan het college van Burgemeester en Schepenen van de Stad Antwerpen om hogere overheden te interpelleren over het belang van laagdrempelige en preventieve gezondheidszorg en om succesvolle pilootinitiatieven te ondersteunen.

Motie werd unaniem goedgekeurd

 

Werken proximus in Borgerhoutse straten / Pieter Vissers

In onze Borgerhoutse straten wordt momenteel hard gewerkt door Proximus. Ze lijken volop bezig met het vervangen en vernieuwen van materiaal. Hiervoor vernieuwt men ook materiaal langs de gevels van huizen en worden straten opengebroken om bekabeling aan te leggen. Er is zoals steeds een wederkerend probleem bij al deze nutswerken. De straten worden volledig opengelegd en vaak niet in oorspronkelijke staat teruggelegd. Het duurt soms erg lang vooraleer deze worden hersteld en niet altijd in even goede staat. 

Daarnaast vernam ik dat er op andere plaatsen de kans wordt genomen bv. bij de herstelling van de straat - en mits een beperkte meerkost - aan de hoeken van een straat extra voetpaduitstulpingen te voorzien. Zo wordt de veiligheid voor voetgangers verhoogd bv. bij het oversteken omdat auto's moeten vertragen enz... Dit lijkt me een goed voorbeeld van een win-win situatie.

Mijn vragen aan het bevoegde lid van het schepencollege:

 1. Wat zijn de afspraken omtrent het herstellen van de straten nadat nutswerken plaatsvonden? Moet de aannemer dit doen, tegen welke termijn en met met welke kwaliteitsnormen? Kan er ingegrepen worden om de snelheid van een definitieve herstelling te versnellen? Maakt de stad hierover afspraken met nutsmaatschappijen?
 2. Ziet het district mogelijkheden om bv. met een kleine meerkost ook voetpaduitstulpingen te gaan voorzien waar zinvol na bv. nutswerken?

 

Toegankelijk jeugdaanbod / Anneleen Lauwers

In december las ik een artikel over het actieplan rond toegankelijkheid waar Schepen vanuit de Stad, Karim Bachar rond bezig is. Het actieplan is heel uitgebreid en werd op verschillende niveaus bekeken. Ik denk dat we zo’n actiepunten rond meer toegankelijkheid alleen maar kunnen toejuichen als district.  

 Ik las in het actieplan dat ze onder andere ook willen inzetten op een toegankelijker jeugdaanbod en dan meer specifiek op een ‘proefproject toegankelijke speelbossen’.  In 2019 diende ik ook een initatiefrecht in om als district meer in te zetten op inclusievere speeltuinen en speelpleinen. Dit werd ook mee opgenomen in het bestuursakkoord. Er wordt bij elke heraanleg van een speeltuin of speelplein rekening gehouden met de inclusietoets.

Nu ik dit actieplan doornam had ik hier enkele vragen bij:

 • Er zouden 3 speelbossen een doorgedreven toegankelijkheidsscreening krijgen van Inter. Waarbij er 1 speelbos effectief toegankelijker zal gemaakt worden en daarna zal geëvalueerd worden. Ik verneem in het actieplan echter niets over speelpleinen. Zou het ook mogelijk zijn om zo’n screening uit te voeren bij een speelplein om daar uit te zoeken wat goede oplossingen zijn en waar nu momenteel nog de knelpunten zitten? Als dit ook een optie is, zou het goed zijn om hier als district mee kandidaat voor te zijn.
 • We willen als district een inclusietoets doen per heraanleg van een speelplein, maar dit kost natuurlijk ook meer geld. Kan er vanuit de bevoegdheid van de Stad meer budget voorzien worden om ook de districten rond dit stuk meer te ondersteunen?
 • Kunnen we hier als district ook iets in betekenen en hoe kunnen we dit dan doen?
 • Worden er vanuit de bevoegdheid Gelijke kansen ook middelen voorzien of gaat het enkel over onderzoek?

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren